Μαρία Τερδήμου: Γεωμετρία versus Άλγεβρας. Αρχαιοελληνικά και Δυτικά Μαθηματικά: παράλληλες ή διασταυρούμενες επιλογές από τους Έλληνες Λογίους του 18ου αιώνα;