Οδηγίες προς τους Συγγραφείς

Οι εργασίες που υποβάλλονται για κρίση πρέπει να είναι πρωτότυπες και να αποστέλλονται σε ένα από τα μέλη της Γραμματείας Σύνταξης. Η υποβολή εργασίας έχει και την έννοια πιστοποίησης ότι δεν έχει δημοσιευθεί ή υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο. Οι εργασίες δημοσιεύονται μετά από διαδικασία ανώνυμης κρίσης από δύο τουλάχιστον κριτές. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των κριτών ζητείται η γνώμη και τρίτου κριτή.

Μορφή εργασιών
Οι εργασίες υποβάλλονται έντυπα σε τρία αντίτυπα και ηλεκτρονικά σε αρχείο MS Word 2000 ή νεότερο. Το κείμενο είναι γραμμένο σε μια πλευρά σελίδας Α4, με περιθώρια 3cm από όλες τις πλευρές, σε διπλό διάστημα και μέγεθος γραμματοσειράς 12, με αρίθμηση σελίδων.
Στην πρώτη σελίδα εμφανίζεται ο τίτλος, τα ονόματα και τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων, υποδεικνύοντας τον υπεύθυνο για επικοινωνία. Στη δεύτερη σελίδα εμφανίζεται μόνο ο τίτλος της εργασίας, χωρίς τα στοιχεία των συγγραφέων. Περίληψη 100-150 λέξεων προηγείται του κυρίως άρθρου.
Οι υποσημειώσεις βρίσκονται στο τέλος της αντίστοιχης σελίδας και αριθμούνται με τη μορφή εκθέτη χωρίς παρενθέσεις.
Οι εικόνες αναφέρονται στο κείμενο, εμφανίζονται με αριθμητική σειρά και περιγράφονται από υπότιτλους. Κάθε εικόνα αποτελεί ξεχωριστό αρχείο υψηλής ανάλυσης μορφής .tiff. Οι φωτογραφίες και εκτυπώσεις πρέπει να είναι σε τόνους του γκρι και υψηλής ποιότητας για ποιοτική αναπαραγωγή. Να αποφεύγεται το μαύρο ή σκούρο φόντο. Οι εικόνες βρίσκονται σε ξεχωριστή σελίδα η κάθε μία και η θέση τους υποδεικνύεται στο σώμα του άρθρου αναφέροντας: -θέση εικόνας 1-.
Οι πίνακες αναφέρονται στο κείμενο, εμφανίζονται με αριθμητική σειρά και περιγράφονται από τίτλους. Οι πίνακες βρίσκονται σε ξεχωριστή σελίδα ο κάθε ένας και η θέση τους υποδεικνύεται στο σώμα του άρθρου αναφέροντας: -θέση πίνακα 1-. Οι πίνακες περιέχουν μόνο οριζόντιες γραμμές οι οποίες ορίζουν την αρχή και το τέλος τους και διαχωρίζουν τα δεδομένα από τους τίτλους.

Βιβλιογραφικές αναφορές
Οι βιβλιογραφικές αναφορές επισημαίνονται στο σώμα του κειμένου με το επώνυμο του/των συγγραφέα/ων και τη χρονολογία έκδοσης, όπως (James 2002) ή (Smith and Johnson 1994). Άρθρα με τρεις ή περισσότερους συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρονται ως (Powels et al. 2000).
Οι αναφορές θα πρέπει να διατάσσονται στο τέλος του άρθρου με αλφαβητική σειρά. Οι συγγραφείς θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλες οι αναφορές εμπεριέχονται στο βασικό σώμα του κειμένου και αντίστροφα, ότι η λίστα των αναφορών είναι ολοκληρωμένη, με πλήρη στοιχεία συμπεριλαμβανομένων και των αριθμών των τόμων και των σελίδων.
Οι συγγραφείς ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν το στυλ αναφορών, και τον ηθικό κώδικα γραφής του American Psychological Association.

Αποτελεί σταθερή εκδοτική πολιτική του περιοδικού ότι κανένας/καμία συγγραφέας δεν μπορεί να υποστεί θετική ή αρνητική διάκριση όσον αφορά στο φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία ή την εθνικότητα. Τα άρθρα κρίνονται στη βάση της επιστημονικής επάρκειας και μόνο. Εν τούτοις, η Εκδοτική Ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη δημοσίευση ενός άρθρου, αν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό απηχεί ή υποστηρίζει σεξιστικά, ρατσιστικά και γενικότερα προσβλητικά σχόλια ή απόψεις που κατευθύνονται εναντίον μιας πολιτισμικής, κοινωνικής, θρησκευτικής ή εθνικής μειονότητας.Men's Tops