Editorial Board

K. Athanassiou (Univ. of Athens)
F. Assimacopoulou (Univ. of Athens)
E. Bokaris (Univ. of Ioannina)
D. Chassapis (Univ. of Athens)
A. Chronaki (Univ. of Thessaly)
G. Fourtounis (Univ. of Thessaloniki)
K. Halkia (Univ. of Athens)
A. Kassetas (Secondary educ.)
G. Katsiampoura (Univ. of Athens)
E. Koleza (Univ. of Patras)
A. Koutsouris (Agricultural Univ.)
L. Lakka (Educ. Councellor)
Ch. Lemonidis (Univ. of W. Macedonia)
E. Nicolaidis (NHRF)
P. Pantazis (Univ. of Thessaloniki)
Y. Papadatos (Univ. of Athens),
E. Papadimitriou (Univ. of Ioannina)
G. Petraki (Panteion Univ.)
P. Politis (Univ. of Thessaly)
M. Rentetzi (NTUA)
C. Skordoulis (Univ. of Athens)
G. Stamou (Univ. of Thessaloniki)
Ch. Stathopoulou (Univ. of Thessaly)
V. Tselfes (Univ. of Athens)
G.N. Vlahakis (NHRF)
H. Giannakopoulou (Open Univ.)

Secretariat: D. Chassapis, E. Koleza, E. Nicolaidis, C. Skordoulis