Άρης Στυλιανού: Πλήθος και δημοκρατία στον Σπινόζα