Από τα εκπαιδευτικά σενάρια με ΤΠΕ στις ιστοεξερευνήσεις. Η περίπτωση της διδασκαλίας θεμάτων από τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, (From the educational seminars with ICT to internet searches. The case of teaching Environmental Sciences)

ΤίτλοςΑπό τα εκπαιδευτικά σενάρια με ΤΠΕ στις ιστοεξερευνήσεις. Η περίπτωση της διδασκαλίας θεμάτων από τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, (From the educational seminars with ICT to internet searches. The case of teaching Environmental Sciences)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsChalkides, A
EditorsΤΠΕ, Κυπριακός
Journal TitleΧ-Ray@Εκπαίδευση, περιοδικό του ΚΕΣΕΑ-ΤΠΕ
Start Page9
Issue1